ارتعاشات ذهن درمانده من

این جریان زندگی است...

ارتعاشات ذهن درمانده من

این جریان زندگی است...

"بسم اللّه الرحمن الرحیم"

آتش را چگونه خاموش میکنید؟

1.خاک

2.آب

3.هیچکدام

آتش که زیر خروارها خاک تا زنده بود، بلعید

آتش که در سطح آب پیروز بود و مرگوارانه میرقصید،

تضاد عجیبی است اگر عاشق و معشوق شوند،

آتش و خاک

آتش و آب...

پ.ن: پلاسکو در خاک و سانچی در آب... #ایران_من_تسلیت:(

"بسم اللّه الرحمن الرحیم"

الحمدللّه

الحمدللّه

الحمدللّه

پ.ن:الهی، رِضاً بِرِضائِک. 

اللّه