"بسم اللّه الرحمن الرحیم"

گاهی اونقدر فشار کاری زیاده و خسته میشم

که دلم میخواد بزنم رو دکمه توقف،

تا حداقل ثانیه شمارها کمی استراحت کنند.