بسم اللّه الرحمن الرحیم

+اون کی بود؟

_به نظر میرسید که فقط یه اسمه که روی یه ادم گذاشتن.

 اما اون قلب من بود؛ 

با حسی که درون رگهام جریان داشت... 


پ.ن: اینو دیشب نوشتم. وقتی هجمه ای از بیداری به من هجوم اورده بود.

پ.ن2: عشق چیه؟ عاشق کیه؟ من فقط خودمو آدم عاشقی تصور کردم. 

پ.ن3: آدم عاشق چجوریه؟