حدودا 6 سال پیش که از سفر حج عمره برگشته بودم،

میپرسیدند:"چطور بود؟"

زبان حالم این دو بیت شعر بود:

"در بین الحرم دویده ام

صفا و مروه دیده ام

هیچ کجا برای من

کرب و بلا نمیشود، ای دوست!"