میگفت:"آدم عاشق، 40 سالگی هم شعر میگه.

وگرنه 20 سالگی رو که همه بلدن..."


#در_دنیای_تو_ساعت_چند_است؟