باید عشق را قاب گرفت

آویزانِ دیوار کرد

که بشود رو به رویش ایستاد

و یک لیوان چای هل بنوشیم

به یاد عطر گل های نارنج دامن دخترک

و به یاد آن چهارخانه های امن پیرهن ات...

باید عشق را قاب گرفت.