"بسم اللّه الرحمن الرحیم"

اینجا ایران

کشور روی خط زلزله است...

خط دلها را الکی مشغول نکنید

شاید یکی تماس اضطراری داشته باشد.

حواستان به ناله های زیر آوار مانده غرورتان باشد،

روح کسی خفه نشود.

زلزله ها بیرحمانه میتازند،

شما حواستان باشد.