"بسم اللّه الرحمن الرحیم"

آتش را چگونه خاموش میکنید؟

1.خاک

2.آب

3.هیچکدام

آتش که زیر خروارها خاک تا زنده بود، بلعید

آتش که در سطح آب پیروز بود و مرگوارانه میرقصید،

تضاد عجیبی است اگر عاشق و معشوق شوند،

آتش و خاک

آتش و آب...

پ.ن: پلاسکو در خاک و سانچی در آب... #ایران_من_تسلیت:(