"بسم اللّه الرحمن الرحیم" 

برفی که همه جا را سفیدپوش خود میکند، 

برای ما ناز و ادا در میاورد،

سوزَش را میفرستد برایمان، 

عکسهایش را با ادم برفیهای شاد. 

تا ما اگر خودش را نداشته باشیم، 

حداقل یادی از گرما کنیم در این روز های سرد و برفی...

برفها که به ما سر نزدند، بازهم به معرفت سرمایشان... .

پ.ن: هوا بس ناجوانمردانه سرد است... آی...

          دمت گرم و سرت خوش باد

          سلامم را تو پاسخگوی، در بگشای.    مهدی اخوان ثالث