"بسم اللّه الرحمن الرحیم"
موهایم را میبینم که منتظرند. 
یک انتظار طولانی! درد کشیده اند بس که زخمشان عمیق تر شده است. 
قیچی در دستم.
دانه دانه که کوتاه میکنم، 
مادربزرگم مانند هوا جریان میابد میان موهایم:
موهایت کوتاه شوند، خودت کوتاه نشوی مادرجان!