تو بیشتر از هر کسی منو باور داری

حتی بیشتر از خودم...

و من بیش از عشق محتاج باور توام.