میگفت زنی را میشناسم که موهایش را خیلی وقت است نمیبافد 

گفتم: از دخترکی خبر نداری که خیلی وقت است که موهایش را کوتاه نگه میدارد

نکند حسرت بخورد از دستانی که موهای بافته اش را باز نمیکند

آنها را نوازش نمیکند

و دوباره نمیبافدشان.

دخترک میترسد...