میگفت:"نگاش کن!

دلم براش میسوزه،

ببین چطوری سرگرم دنیا شده؟!

آخه یکی نیست بگه بابا

این دنیا به هیچکس وفا نکرده که به تو وفا کنه!

 اینقدر به دلبریاش دل نبند.

آخرش پشیمون میشیا!"

+میگفت و من نه میشنیدم و نه میدیدمش.

آخه آدم کر میشه وقتی باید بشنوه و

کور میشه وقتی باید ببینه.

میدونید من موندم و یه دنیا و

اون که هر جا نام و نشونی ازش بود...

ولی من نه میدیدم و نه میشنیدم...

#شهید_دل